Az este verse - Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség

máj. 30., 2016

Az este verse - Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség

 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Hajnali részegség

 

 Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.

 Múlt éjszaka - háromkor - abbahagytam

 a munkát.

 Le is feküdtem. Ám a gép az agyban

 zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,

 csak forgolódtam dühösen az ágyon,

 nem jött az álom.

 Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,

 százig olvasva s mérges altatókkal.

 Az, amit irtam, lázasan meredt rám.

 Izgatta szívem negyven cigarettám.

 Meg más egyéb is. A fekete. Minden.

 Hát fölkelek, nem bánom az egészet,

 sétálgatok szobámba le- föl, ingben,

 köröttem a családi fészek,

 a szájakon lágy, álombeli mézek

 s amint botorkálok itt, mint részeg,

 az ablakon kinézek.

 

 Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?

 Te ismered a házam

 s ha emlékezni tudsz a

 a hálószobámra, azt is tudhatod,

 milyen szegényes, elhagyott

 ilyenkor innen a Logodi-utca,

 ahol lakom.

 Tárt otthonokba látsz az ablakon.

 Az emberek feldöntve és vakon

 vízszintesen feküsznek

 s megforduló szemük kancsítva néz szét

 ködébe csalfán csillogó eszüknek,

 mert a mindennapos agy-vérszegénység

 borult reájuk.

 Mellettük a cipőjük, a ruhájuk

 s ők egy szobába zárva, mint dobozba,

 melyet ébren szépítnek álmodozva,

 de - mondhatom - ha igy reá meredhetsz,

 minden lakás olyan, akár a ketrec,

 Egy keltőóra átketyeg a csöndből,

 sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl

 és az alvóra szól a

 harsány riasztó: «ébredj a valóra».

 A ház is alszik, holtan és bután,

 mint majd száz év után,

 ha összeomlik, gyom virít alóla

 s nem sejti senki róla,

 hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla.

 

 De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég,

 valami tiszta, fényes nagyszerűség,

 reszketve és szilárdul, mint a hűség.

 Az égbolt,

 egészen úgy, mint hajdanába rég volt,

 mint az anyám paplanja, az a kék folt,

 mint a vízfesték, mely írkámra szétfolyt,

 s a csillagok

 lélekző lelke csöndesen ragyog

 a langyos őszi

 éjjelbe, mely a hideget előzi,

 kimondhatatlan messze s odaát,

 ők, akik nézték Hannibál hadát

 s most néznek engem, aki ide estem

 és állok egy ablakba, Budapesten.

 

 Én nem tudom, mi történt vélem ekkor,

 de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem

 s felém hajol az, amit eltemettem

 rég, a gyerekkor.

 

 Olyan sokáig

 bámultam az égbolt gazdag csodáit,

 hogy már pirkadt is keleten s a szélben

 a csillagok szikrázva, észrevétlen

 meg-meglibegtek és távolba roppant

 tűzcsóva lobbant,

 egy mennyei kastély kapuja tárult,

 körötte láng gyult,

 valami rebbent,

 oszolni kezdett a vendégsereg fent.

 a hajnali homály mély

 árnyékai közé lengett a báléj,

 künn az előcsarnok fényárban úszott,

 a házigazda a lépcsőn bucsúzott,

 előkelő úr, az ég óriása,

 a bálterem hatalmas glóriása

 s mozgás riadt, csilingelés, csodás,

 halk női suttogás,

 mint amikor már vége van a bálnak

 s a kapusok kocsikért kiabálnak.

 

 Egy csipkefátyol

 látszott, amint a távol

 homályból

 gyémántosan aláfoly

 egy messze kéklő,

 pazar belépő,

 melyet magára ölt egy drága, szép nő

 és rajt egy ékkő

 behintve fénnyel ezt a néma békét.

 a halovány ég túlvilági kékét,

 vagy tán egy angyal, aki szűzi,

 szép mozdulattal csillogó fejékét

 hajába tűzi

 és az álomnál csendesebben

 egy arra ringó,

 könnyűcske hintó

 mélyébe lebben

 s tovább robog kacér mosollyal ebben.

 aztán amíg vad paripái futnak

 a farsangosan-lángoló Tejutnak

 arany konfetti-záporába sok száz

 bazár között, patkójuk fölsziporkáz.

 

 Szájtátva álltam

 s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,

 az égbe bál van, minden este bál van

 és fölvilágolt mély értelme ennek

 a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek

 tündérei hajnalba hazamennek

 fényes körútjain a végtelennek.

 

 Virradtig

 maradtam így és csak bámultam addig.

 Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél

 ezen a földön, mily silány regéket,

 miféle ringyók rabságába estél,

 mily kézirat volt fontosabb tenéked,

 hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél

 és annyi rest éj

 s csak most tünik szemedbe ez az estély?

 

 Ötven,

 jaj ötven éve - lelkem visszadöbben -

 halottjaim is itt-ott, egyre többen -

 jaj, ötven éve tündököl fölöttem

 ez a sok élő, fényes, égi szomszéd,

 ki látja, hogy a könnyem morzsolom szét.

 Szóval bevallom néked, megtörötten

 földig borultam s mindezt megköszöntem.

 

 Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem

 s azt is tudom, hogy el kell mennem innen.

 de pattanó szivem feszitve húrnak,

 dalolni kezdtem ekkor azúrnak,

 annak, kiről nem tudja senki, hol van,

 annak, kit nem lelek se most, se holtan.

 Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,

 úgy érzem én, barátom, hogy a porban,

 hol lelkek és göröngyök közt botoltam,

 mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak

vendége voltam.

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások